1.
Splošne določbe

Organizator nagradnih iger na spletni strani vibe247.net in Facebook strani vibe247.net je spletni portal vibe247.net, V-invest d.o.o., Jenkova 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator).

2.
Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so starejši od 18 let
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji).

3.
Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolniti vse pogoje, ki so za sodelovanje navedeni ob objavi nagradne igre.

4.
Nagrade in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo na spletni strani vibe247.net.

Nagrajenec mora organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebno sporočilo na Facebook strani “vibe247.net” ali na e-naslov info@vibe247.net.
Nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 10 dni po prejemu nagrajenčevega naslova.

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenci. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne po deli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na facebook strani vibe247.net in spletni strani vibe247.net.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati
ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.
Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook strani “vibe247.net”in posledice nedelovanja, ne glede na razlogeza nedelovanje,
– nedelovanje Facebook strani “vibe247.net”, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

6.
Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli “vibe247.net”, hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev.

Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@vibe247.net

7.
Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani “vibe247.net”. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@vibe247.net